Corresponding Author: Dr. Lin Liao, Dr. Jianjun Dong

Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Shandong Provincial, Qianfoshan Hospital, Shandong University, No. 16766, Jingshi Road, Jinan (China)
Tel. +86-15168888260, E-Mail liaolin@sdu.edu.cn; dongjianjun@sdu.edu.cn