Corresponding Author: Gang Zhao

Department of Traumatology, Shandong Provincial Qianfoshan Hospital, Shandong University, No.16766, Jingshi Road, Jinan 250014, Shandong (China)
E-Mail zhaogangsdqfs@163.com